ME 900 SA Revolver umgemodelt zum Doc Holiday Revolver