Gletcher Makarov PM1951

Gletcher Makarov PM1951


- Holster offen